Điểm mới về cấp giấy phép xây dựng

Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất; chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình.

Điểm mới về cấp giấy phép xây dựng

diem-moi-ve-cap-giay-phep-xay-dung-vietcompany.vn

+ Luật Xây dựng số 62/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14;

+ Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đã sửa đổi bổ sung tại Điều 1 khoản 33. Sửa đổi, bổ sung Điều 94 như sau:

“Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng; quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết; quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng; quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết; quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;

d) Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất; chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình; nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được; chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3; 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

3. Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.

4. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn; khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa; cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.

5. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất; hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm; của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh; hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh; hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”.

So với quy định hiện hành tại Luật xây dựng 2014; đã bổ sung điều kiện cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn cần phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và quy định bổ sung quy định hỗ trợ của Nhà nước; khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới; mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất; hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh; hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh; hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Đây là điểm mới sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Theo Vietnamnet(Link)

DOANH NGHIỆP VIỆT

Được sự hỗ trợ từ các Bộ - Ban ngành, sự tin tưởng của các đối tác doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc, Doanh Nghiệp Việt cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, mang tới những khoá đào tạo chuyên môn chất lượng, và dịch vụ tư vấn với quy trình chuyên nghiệp và chuẩn chỉnh nhất.

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!